Foto: Melanie Burford
Foto: Melanie Burford

Vedtekter

§1

Stiftelsen er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 22. desember 2004. Ved styrevedtak 3. oktober 2013, senere godkjent av Stiftelsestilsynet, er eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns stiftelse overtatt av Bergens medisinske forskningsstiftelse ved sammenslåing. Etter sammenslåingen videreføres Bergens forskningsstiftelse som stiftelsens navn. Fra og med 1.1.2019 endrer stiftelsen navn til Trond Mohn stiftelse.

§2

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet, dette i samsvar med formålet stiftelsen hadde forut for sammenslåingen som nevnt i § 1.

Stiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge i samarbeid med institusjoner lokalisert  i Bergen.

§3

Stiftelsens grunnkapital utgjør MNOK 305. Av grunnkapitalen skal MNOK 297 være urørlig.

§4

Stiftelsens midler plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet, og slik at en langsiktig kapitaloppbygning ivaretas.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i foregående ledd om langsiktig kapitaloppbygning dersom og i den utstrekning det ved donasjon til stiftelsen knyttes vilkår eller forutsetninger til donasjonen som innebærer at donerte midler helt eller delvis kan eller skal utdeles til investeringsformål.

§5

Minst 1⁄10  av den årlige avkastningen skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning legges til fri kapital.

§6

Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner ett medlem hver. Trond Mohn oppnevner tre medlemmer, hvorav styrets leder. Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner da i fellesskap ett medlem og Trond Mohn oppnevner ett medlem. Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det.

Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. For å oppnå dette skal oppnevning av styremedlemmer skje i samråd med styreleder. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.

Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner i fellesskap ett varamedlem til styret. Dette varamedlemmet møter når minst ett av de to styremedlemmene oppnevnt av disse er forhindret fra å delta i styremøte. Trond Mohn oppnevner likeså ett varamedlem som møter når minst en av de tre styremedlemmene oppnevnt av ham er forhindret fra å delta i styremøte.

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger

§7

I saker som omfattes av § 2 skal styret innhente uttalelser fra sakkyndige før vedtak fattes.

Styret kan opprette ett eller flere rådgivende utvalg som bidrar faglig til saksforberedelsen av styresaker som nevnt i § 2.

§8

Styret oppnevner forretningsfører.

§9

Forslag til endring i disse vedtektene (omdanning) kan fremmes av styret og forelegges den aktuelle tilsynsmyndighet til godkjenning i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Bergen, 1. januar 2019.

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo