Foto: Melanie Burford
Foto: Melanie Burford

Kapitalforvaltning

Styret vedtar årlig stiftelsens investeringsstrategi med tilhørende rammer for aktiva-allokering. Det legges til grunn at stiftelsens opprinnelige kapital skal opprettholde sin realverdi i det lange løp. Avkastning utover opprettholdelse av realverdien utdeles til stiftelsens formål.

Stiftelseslovens § 18 fastsetter ytre rammer for kapitalforvaltningen: “Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.”

For en stiftelse innebærer dette at det skal tas risiko innen rimelighetens grenser for å sikre et bærekraftig utdelingsnivå til stiftelsens formål. Risikostyring er en sentral del av kapitalforvaltningen.  Investeringsporteføljen er derfor veldiversifisert med bruk av ulike typer investeringsinstrumenter med varierende risiko og samvariasjon.

Stiftelsen har plassert sin kapital i aksjer (hovedsakelig gjennom verdipapirfond), renter/obligasjoner (gjennom verdipapirfond og enkeltpapirer), eiendom og PE (private equity). Fordelingen mellom aktivaklassene vil variere noe fra år til år. For å nå avkastningsmålene er

en betydelig del av kapitalen plassert utenfor rente- og obligasjonsmarkedet. Innen hver aktivaklasse er plasseringene veldiversifisert.

Kapitalforvaltningen gjøres i egen regi. Plasseringene er langsiktige og følges opp fortløpende. Styret får månedlige rapporter der stiftelsens avkastning sammenlignes med markedsutviklingen.

Nærmere om 2019

Per 31.12.19 er bokført verdi av stiftelsens investeringer i aksjer og verdipapirer 2.661 mill. kroner. Virkeligverdi er vurdert å være noe høyere, 2.807 mill. kroner, da det i regnskapene er lagt til grunn det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I 2019 oppnådde stiftelsen en avkastning på 260 mill. kroner på kapitalen (basert på markedsverdi), og dette tilsvarer 9,5%. Referanseindeksen tilsa en avkastning på 6,6%.

 

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo