Stiftelsens Årsberetning 2020

Trond Mohns stiftelses Årsberetning for 2020 er nå klar. Siden stiftelsen ble etablert er det tildelt totalt 1.213 millioner kroner til vedtektsbestemte formål (per 31.12.2020). Ved årsskiftet 2020/2021 var stiftelsens forvaltningskapital 3.152 millioner kroner.

Stiftelsens viktigste oppdrag er å omsette stifters intensjoner og pengegaver til gode satsinger på forskning og forskningsfremmende virksomhet – til beste for det samfunnet som i neste omgang skal nyte godt av forskningsvirksomheten.

I 2020 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med 77 mill. kroner til 13 nye prosjekter. I tillegg til dette kommer tildelinger som først blir avtalefestet og regnskapsført i 2021, med totalt 43 mill. kroner.I tillegg til gavene fra TMS, bidrar også mottakerinstitusjonene med egne midler og ressurser til prosjektene.

Stiftelsen vektlegger å ha gode tildelingsprosesser, og alle satsinger skal være prioritert av ledelsen i institusjon som mottar tildeling. Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner. I arbeidet med å vurdere søknader benytter stiftelsen seg av internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene som søknadene dekker. I 2020 fikk stiftelsen bistand fra 72 slike uavhengige eksperter.

 

Artikkel i E24 22. juni 2021:
Trond Mohn stiftelse delte ut titalls millioner til covid-19-forskning i 2020.
– Essensielt at milliardærer bidrar, mener Forskningsrådet