Stener Kvinnsland skal lede regjeringens koronakommisjon

Styreleder i Trond Mohn stiftelse, Stener Kvinnsland skal lede regjeringens korona-granskning.  Kommisjonen skal bland annet se på følgende:

  • Beredskap og planverk for pandemi. Førebuingar, handtering og samarbeid
  • Samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
  • Tiltak for å redusere smittespreiing og betre kapasiteten i helsetenesta
  • Ansvarsdelinga mellom stat og kommunar
  • Kommunikasjonen ut til folket
  • Økonomiske og sosiale konsekvensar av pandemien og tiltaka
  • Korleis demokratiske samfunnsfunksjonar vart oppretthalde

Kommisjonen er bredt sammansatt og skal levere sin innstilling innen mars 2021. Kommisjonens medlemmer: