Foto: Melanie Burford

Partikkelterapi

I 2013 ga Trond Mohn en gave på 250 MNOK øremerket til etablering av et protonterapisenter i Bergen. Fram til politisk vedtak om fullfinansiering av protonsenter i Bergen og Oslo forelå, ble gaven forvaltet av Trond Mohn stiftelse. Som følge av at protonsatsingen var fullfinansiert ble gaven gitt videre til Haukeland universitetssykehus som skal disponere gaven etter egne retningslinjer. Gaven forvaltes fortsatt av Trond Mohn stiftelse og utbetaling skjer etter instruks fra administrarende direktør i Helse Bergen.

Partikkelterapi

Partikkelterapi er et samlebegrep for strålebehandling med proton og tyngre ion, som karbon. Denne behandlingen er et alternativ til tradisjonell kreftbehandling med stråleterapi. Ved å bruke partikkelterapi, kan man gi høyere stråledoser, men samtidig få mindre stråleskader.

Det spesielle med protonstråling er at stråledosene kan beregnes på millimeteren og de kan dermed konsentreres til et svært lite område, akkurat der svulsten ligger. Virkningen på vevet rundt svulsten blir derfor liten, og bivirkningene færre.
På grunn av disse fordelene kan partikkelstråling bli brukt til å stråle nær sensitive steder som hode og bryst. Behandlingen er spesielt godt egnet for barn og unge med kreft. Dette fordi den gir mindre strålebelastning på det friske vevet rundt svulsten, noe som gir mindre bivirkninger.

Partikkelterapi i Norge

Det er ca 60 partikkelterapisenter i drift i verden, og like mange er under planlegging eller bygging. Sverige fikk sitt første senter i 2015, mens Danmark vil åpne sitt første senter i 2018.

I statsbudsjettet for 2016 står det under overskriften “Kreft” (bl.a.)

  • å be de regionale helseforetakene om å gå videre med konseptfaseplanlegging for etablering av protonbehandling i Norge slik at endelig konseptvalg og innfasing kan besluttes i statsbudsjettet for 2017

I statsbudsjettet for 2017 står det under overskriften “Partikkelterapi og protonbehandling”:

De regionale helseforetakene har utredet ulike muligheter for etablering av partikkelterapi som behandlingsterapi i Norge. Det vises til post 81 Protonsenter hvor det foreslås 75 mill. kroner i investeringstilskudd i 2017 til en preforprosjektfase for etablering av protonterapi.

Det settes videre av 16,6 mill. kroner til utbygging av kompetanse og kunnskap om protonbehandling nasjonalt.

I post 81 står det videre at de regionale helseforetakene får i oppdrag å planlegge for ett senter innen 2022, og etappevis utbygging, avhengig av kapasitetsbehov og utvikling i behandlingsteknologi

BA skriver om saken 15.jan 2015: Skal bygge nytt behandlingssenter for kreft

– Når jeg snakker med molekylærmedisinere, er partikkelbehandling det som kanskje først og fremst kan hjelpe flest pasienter, sier Trond Mohn til BT.

Fakta:

Brukes i hht egne retningslinjer

Bidrag: 250 MNOK
Mottaker: Haukeland universitetssykehus

Mer informasjon