Foto: Melanie Burford

Juridisk forskning

BFS har siden 2011 støttet opp om en langsiktig satsing på strafferettsforskning ved Det juridiske fakultet ved UiB. BFS har støttet fakultetets satsing på disse feltene gjennom to større prosjekter.

Strafferettssystemets funksjonalitet

Prosjektet har hatt som ambisjon å gi ny innsikt i hvordan politi, domstoler og reaksjonsapparatet fyller ulike funksjoner i strafferettssystemet. Systemet skal både forebygge og bekjempe kriminalitet men møter stadig større utfordringer, særlig når det gjelder effektiv kriminalitetskontroll.

Prosjektet har hatt som et overordnet formål å stimulere til dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap mellom akademia og strafferettssystemets aktører.  Det har vært arrangert en rekke ulike seminar og konferanser– deriblant en stor internasjonal politirettskonferanse. Målsettingen har vært at en slik dialog på sikt kan bidra til bedre forskning og kvalitetsheving i strafferettssystemet.

Forskningssatsingen har vært knyttet til eksisterende forskningsprosjekter i strafferettsmiljøet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og bidratt til positive synergieffekter for et av fakultetets sterkeste forskningsmiljø.

Politi- og påtalerett

Prosjektet bygger på satsingen på strafferettssystemets funksjonalitet og vil fokusere på to områder:

  • Politiets oppgaver i operativt politiarbeid
  • Politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen

Hovedmålet er å fylle kunnskapshull i rettsvitenskapen ved å bidra med forskning knyttet til de rettslige rammebetingelsene for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.

Gert Johan Kjelby – om prosjektet i politi- og påtalerett:

– Hovedmålet er å fylle nasjonale og internasjonale kunnskapshull i rettsvitenskapen, ved å bidra med forskning knyttet til de rettslige rammebetingelsene for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.

 

Fakta: Strafferettssystemets funksjonalitet

Prosjektperiode: 2011-2015

Prosjektledelse: Linda Grøning (prosjektleder) og Anne Marie Frøseth (administrativt ansvarlig)
Det juridiske fakultet, UiB
Tildeling: 16MNOK 

Les mer

Fakta: Politi- og påtalerett

Prosjektperiode: 2017-2021

Prosjektleder: Gert Johan Kjelby
Det juridiske fakultet
Tildeling: 14,7 MNOK 

Les mer