Våren 2020 annonserte NFR tre hasteutlysninger knyttet til COVID-19-pandemien. Formålet med hasteutlysningene var å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Gjennom tildelingene pågår det nå forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense COVID-19 pandemien gjennom å forbedre pasientbehandling, styrke folkehelseberedskapen, stimulere til innovasjon, studere økonomiske og arbeidslivsrelaterte konsekvenser og bidra til mer effektiv respons både på denne pandemien og eventuelle fremtidige pandemier. 

Satsingen er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, flere departement, Kreftforening og Trond Mohn stiftelse. Kreftforeningen bidrar med 8 MNOK til kreftrelaterte prosjekter og Trond Mohn stiftelse støtter 6 av kompetanse – og samarbeidsprosjektene. De tre hasteutlysningene finansierer til sammen 43 prosjekter. 

 

NFR, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse ønsker å gi en tilleggsverdi for prosjektene knyttet til de tre utlysningene og vil invitere til en seminarrekke i perioden 2020-2022. Formålet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektlederne og til offentligheten, senke terskel for samarbeid på tvers og dialog med relevante myndighetspersoner.  Formatet for hvert seminar er åtte korte teasere/”hjemmebesøk”, der PI presenterer sitt prosjekt, for seinere å ha en lengre presentasjon i break-out-sesjon. Det er ønskelig å følge opp alle prosjektene slik at resultatene blir godt kommunisert, og et av prosjektene som presenteres på seminaret vil inviteres til en kommunikasjons-samtale med en anerkjent vitenskapskommunikatør. Dialogen med myndighetene skjer ved at et aktuelt tema/spørsmål introduseres innledningsvis, med tilbakemeldinger fra gruppen via break-out-sessions/i plenum til slutt.

Første seminar vil gå av stabelen xx desember 2020, med xx nn som representant for myndighetene/dialogpartner og nn som samtalepartner innen kommunikasjon.

Øvrige seminar vil avholdes på følgende tidspunkt:

seminar 2
seminar 3
seminar 4
Seminar 5

Avslutningskonferanse: August 2022

De aktive prosjektene

Prosjektene er kompetanse og samarbeidsprosjekt innenfor temaene Demokrati, styring og fornyelseGlobal utvikling og internasjonale relasjoner.  Korte prosjektbeskrivelser og kontaktinformasjon finner du her.

Kontakinformasjon

nn/NFR                            xx/TMS                  dd/Kreftforeningen

Mediedekning