Program for avslutningskonferansen  


8. september 2022, Forskningsrådets konferansesenter, Drammensveien 288, Oslo:   

kl 09:00 Registrering (og oppsett av postere)
kl 10:00 Velkommen v/ Forskningsrådet

Del 1: WHO 11. mars 2020: Vi har en Pandemi 

– Situasjonsbeskrivelse – hva skjer? v/John Arne Røttingen, Norges globale helseambassadør
– Hvilke forskningsbehov har vi nå? v/departementsråd Cathrine Marie Lofthus (HOD)
– Forsknings-Norge møter behovene og utvikler ny covid-19-test på rekordtid v/ professor Magnar Bjørås, NTNU
– Samtale med representanter fra sektoren: Hvordan ble forskningsbehovene som oppstod som følge av Covid19-pandemien møtt?: John A. Røttingen, Catrine M. Lofthus, Magnar Bjørås, forsker Jonas Dale, NORCE, administrerende direktør Øystein Mæland A-HUS, .

Kl 11:15 Beinstrekk – 10 minutters kaffipause

Del 2: Livet i Norge under pandemien 

– Situasjonsbeskrivelse – hva preger livet under pandemien? v/NN
– Hvilke forskningsbehov har vi nå? v/avdelingsdirektør Marit Endresen, Direktoratet for sikkerhet og beredskap
– Forsknings-Norge møter behovene: v/professor Esperanza Diaz, Pandemisenteret ved UiB og professor Svenn Erik Mamelund ved Senter for forskning på pandemier & samfunn, OsloMet
Samtale: tittel: NN, Marit Endresen,  Esperanza Diaz, Svenn Erik Mamelund.

kl 12:30 LUNSJ og poster-sesjon

kl 13:30 Kommunikasjon av forskning – vs infodemic under pandemien

– CovCom – Fighting a pandemic through translating science v/ professor Jo Røislien, Universitetet i Stavanger
– Formidling og folkeopplysning om immunforsvar v / professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo
– Erfaringer med formidling og informasjonsarbeid fra en av Oslos bydeler v/bydelsoverlege i Søndre Nordstrand, Anne Stine Garnes.
– Samtale: Hvordan kan forskning bidra til at vi greier å nå ut med viktig informasjon til HELE befolkningen?  Jø Røislien, Anne Spurkland, Anne Stine Nordstrand.

14:20 Beinstrekk – 10 minutters kaffipause

Del 3: Pandemien svekkes  – veien videre

– Situasjonsbeskrivelse – har vi kontroll nå? v /direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
– Forskningsbehov – hva er viktig å forske på nå? v/assisterende direkør, Espen R. Nakstad, Helsedirektoratet
– Forskning-Norge møter behovene; Kunnskapssamling under pandemien – hva har vi lært? v/ områdedirektør Trygve Ottersen, leder av Nasjonalt Kunnskapsprogram for Covid19, Folkehelseinstituttet
– Samtale: Har forskningsresultatene fra Covid19-forskningen overføringsverdi til andre internasjonale kriser – neste pandemi? Direktør Kikki F. Kleiven, Bjerknessenteret, John Arne Røttingen, Camilla Stoltenberg, Espen R. Nakstad, NN (NUPI)

15:20 Refleksjonssamtale med nasjonal politisk ledelse TBD

15:50 Prisutdeling – beste poster

16:00 Takk for i dag!

Målgruppe for avslutningskonferansen: Forskere og forskningsorganisasjoner, beslutningstakere, politikere, interesseorganisasjoner og andre interesserte


Om seminarserien

Våren 2020 annonserte Forskningsrådet tre hasteutlysninger knyttet til COVID-19-pandemien. Formålet med utlysningene var raskt å bidra i responsen på COVID-19-utbruddet og legge til rette for sanntidsforskning. Gjennom tildelingene pågår det nå forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense COVID-19 pandemien gjennom å forbedre pasientbehandling, styrke folkehelseberedskapen, stimulere til innovasjon, studere økonomiske og arbeidslivsrelaterte konsekvenser og bidra til mer effektiv respons både på denne pandemien og eventuelle fremtidige pandemier. 

Satsingen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse og er på totalt 190 MNOK. Kreftforeningen bidrar med 8 MNOK til kreftrelaterte prosjekter og Trond Mohn stiftelse støtter seks av prosjektene med 30 MNOK. De tre hasteutlysningene finansierer til sammen 48 prosjekter med midler fra flere departementer. 

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterte de 48 prosjektene til en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt mål var å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten, dele data og senke terskel for samarbeid på tvers og dialog med relevante myndighetspersoner.

Målgruppen for seminarene var prosjektlederne fra de andre forskningsprosjektene, deres forskningsteam, partnere og andre interesserte forskere.   

Seminar i serien:

Seminar 1 – 17. desember 2020Public health response and social countermeasures
Seminar 2 – 24. mars 2021 Insight in medical research and economic consequences
Seminar 3 – 29. september 2021 “Individual and societal needs during a pandemic: lessons learned?
Seminar 4 – 18. januar 2022 “Pandemic Management: adaptation and resilience in response to an outbreak

Avslutningskonferansen 8. september 2022 vil ha et bredere publikum, her vil vi i større grad kommunisere til omverden betydningen av forskningen under pandemien.


De aktive prosjektene

Prosjektene er innenfor temaene Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling og internasjonale relasjoner, Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv samt innovasjonsprosjekter med tema Industri og tjenestenæringer.

Korte prosjektbeskrivelser og kontaktinformasjon finner du her. Vi viser også til Folkehelseinstituttets sjekkliste for koronaforskning.

For spørsmål om seminarrekken:

Norges forskningsråd: Simona Grasso, tlf.: 463 78 332                         Trond Mohn stiftelse: Oddveig Åsheim, tlf.: 41 66 31 64

Relevante artikler/nettsider

International society for priority in health sin COVI19-side.

FolkehelseInstituttet: Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev med oversikt over nylig publisert norsk covid-19-forskning, som dere kan abonnere på ved å følge denne lenken. Mer info og tidligere Nyhetsbrev finner dere her.

UiT 4. nov 2020
Ny norsk dataportal gir bedre tilgang på kritisk kunnskap om covid-19

KHRONO, 28. okt 2020
Tre fallgruver utfordrer norsk koronaforskning

KHRONO 27. okt 2020
UiB oppretter eget senter for pandemiforskning

 

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo