Foto: Melanie Burford Silvereye Pictures

Prosjektene i Nasjonalt program for forskning på antibiotikaresistens

Sterke kompetansemiljø i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø, har fått tildeling gjennom programmet. Her kan du lese mer om de enkelte prosjektene.

Trondheim-ledet prosjekt skal gjøre det vanskeligere for bakterier utvikle resistens mot antibiotika

Under ledelse av professor Marit Otterlei ved NTNU, arbeider et tverrfaglig team av forskere innen mikrobiologi, biologi, kjemi, og medisin med forskning på flere nye antibiotika som kan danne grunnlag for utvikling av nye legemidler. I tillegg til å redusere bruken av antibiotika, er det viktig å utvikle nye typer antibiotika som har effekt på resistente bakterier og som kan kombineres med eksisterende antibiotika.

Marit Otterlei forteller at kunnskapen som ligger til grunn for utvikling av disse antibiotikaene kommer fra grunnforskning innen vedlikehold av arvestoffet (DNA) og hvilke mekanismer bakteriene bruker for å utvikle resistens mot antibiotika, det vil si hvordan de muterer. – Disse nye antibiotika kandidatene angriper bakterier på en helt annen måte enn dagens antibiotika, og de kan potensielt utvikles både til nye antibiotika og brukes til å øke effekten av og motvirke resistensutvikling til dagens antibiotika, sier hun.

Prosjektet innebærer nært samarbeid mellom fagmiljøer ved NTNU, St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus og Københavns universitet.

Tromsø-ledet prosjekt med fokus på kritisk viktig bakterie

–  Prosjektet ved Universitetet Tromsø gjelder bakterien Klebsiella og gir anledning til å gå i dybden på denne bakteriegruppen med et fremragende forskerteam. Klebsiella står sentralt i den globale spredningen av antibiotikaresistens, og er målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåking og alternativ behandling.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser Klebsiella pneumoniae for å være en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier. WHO klassifiserer derfor Klebsiella som en kritisk viktig målbakterie for forskning i arbeidet mot antibiotikaresistens. Prosjektet kartlegger forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella hos friske og syke mennesker, dyr og i miljøet for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella.

–  Dette vil kunne danne grunnlag for nye diagnostiske metoder og målrettet overvåkning for å forebygge spredning og infeksjoner forårsaket av særlig viktige grupper Klebsiella. I økende grad står vi uten effektive behandlingsalternativer mot alvorlige infeksjoner forårsaket av multiresistente Klebsiella. Vi vil derfor også studere effekten av bakterievirus (bakteriofager) på bærerskap og infeksjoner av antibiotikaresistente Klebsiella som et alternativ eller supplement til antibiotika.

Prosjektet er multi-disiplinært og tverrsektorielt. Det utnytter Norges unike infrastruktur for overvåkning av antibiotikaresistens gjennom Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober fra mennesker (NORM), antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET), Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og et etablert norsk og internasjonalt forskernettverk (www.nor-kleb.net). Prosjektet ledes fra UiT – Norges Arktiske Universitet i nært samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus og involverer fire andre norske institusjoner; Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Universitetssykehuset i Nord-Norge og ACD Pharma (næringslivspartner). Det internasjonale forskningssamarbeidet inkluderer ledende forskningsgrupper ved Karolinska Institutet (Stockholm), Monash University (Melbourne), Queens University (Belfast) og Institut Pasteur (Paris).

UiO-ledet prosjekt med fokus på høyrisiko-varianter av E. coli-bakterier

Under ledelse av professor Jukka Corander ved Universitetet i Oslo tar forskere i inn- og utland for seg E. coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika.

Utvikling av antibiotikaresistens er i stor grad knyttet til spesifikke genetiske varianter (høyrisiko kloner) i de fleste bakteriearter. Disse høyrisiko klonene har i dag spredt seg over hele verden.

–  Skal vi klare å stoppe utvikling og spredning av antibiotikaresistens må vi øke forståelsen av hvordan og hvorfor slike høyrisiko kloner oppstår og spres, sier professor Jukka Corander. – I dette prosjektet skal vi fokusere på Escherichia coli som er den bakteriearten som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier. E. coli er også definert som spesielt viktig av WHO i forhold til forskning på antibiotika og antibiotikaresistens.

–  I prosjektet benytter vi en systembiologisk tilnærming for å forstå hva som ligger bak seleksjon, evolusjon og utbredelse av E. coli høyrisiko kloner. Formålet med prosjektet er å danne grunnlag for fremtidig risikovurdering av eksisterende og nye bakteriekloner, forbedre overvåkning og diagnostikk samt utrede nye mulige behandlingsstrategier for å begrense utbredelse av antibiotikaresistens, sier Corander.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med UiT – Norges Arktiske Universitet og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Internasjonalt samarbeid inkluderer forskningsgrupper ved University of Birmingham, Storbritannia og Houston Methodist Hospital i USA.

Bergens-ledet prosjekt med fokus på lungebetennelse

Antibiotikaresistens er paradoksalt nok delvis forårsaket at helsevesenet selv. Dette fordi feilbruk av antibiotika, for eksempel når det anvendes et antibiotikum som ikke «treffer» mikroben, er en viktig årsak til utvikling av antibiotikaresistens. Det sier professorene Elling Ulvestad og Harleen Grewal ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, som forsker på metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner.

– Lungebetennelse er en av sykdommene der antibiotikabruken er for høy, både i Norge og internasjonalt. Det høye forbruket skyldes at sykdommen er farlig og at den mikrobiologiske diagnostikken av sykdomsgivende mikrober er vanskelig og tidkrevende. For å sikre helbredelse foreskriver leger derfor høye doser antibiotika, også til pasienter som ikke trenger antibiotika. I det lange løp vil dette være en selvunderminerende strategi, påpeker Ulvestad.

Forskerne vil forsøke å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens ved å evaluere og utvikle nye diagnostiske verktøy, inkludert en teknologisk nyvinning – klinisk metagenomikk – som går ut på å sekvensere smittestoffenes arvestoff. Ved det vil målrettet og dermed riktigere bruk av antibiotika kunne fremmes. I tillegg vil man i prosjektet søke å identifisere biomarkører som kan bidra til å angi prognose på pasienter med lungebetennelse; forsøke å utvikle nye diagnostiske verktøy for identifisering av antibiotikaresistente bakterier; optimalisere behandlingsprotokoller for lungebetennelse og dessuten innføre nye teknologier som kan bidra til å påvise og overvåke antibiotikaresistente bakterier hos mennesker. Vi håper dermed kunne gi et viktig bidrag til kunnskapsutviklingen som trengs i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Universitetet i Bergen og Drammen sykehus. Det internasjonale forskningssamarbeidet inkluderer ledende forskningsgrupper i Danmark, Nederland og Storbritannia.